رقم المشاركة : [ 6  ]
قديم 01-17-2014
homebleu
عضو جديد
رقم العضوية : 8338
تاريخ التسجيل : Oct 2010
عدد المشاركات : 1
قوة السمعة : 0

homebleu is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


  رقم المشاركة : [ 7  ]
قديم 08-29-2014
vive halouma
عضوية شرفية
الصورة الرمزية vive halouma
رقم العضوية : 37085
تاريخ التسجيل : Mar 2013
عدد المشاركات : 2,789
قوة السمعة : 536

vive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond reputevive halouma has a reputation beyond repute
غير متواجد
 
افتراضي
شكراااااااا


توقيع vive halouma
من هذه الدنيا انا ارجو :
*حب الله و والدي لي و رضوانهم عليّ
*حب واحترام أصدقائي واعضاء المنتدى ليّ
*السلام في كل ولايات وطني الكلية
اللهم احفظالجزائريين من كل سوء
☻♥ شلة @ نحل @المستقبل ♥ ☻
ana+ housna12+houda koko+simiramisse+fatomamiss+kimi ikram+yasmine 11=BFF

 

   رقم المشاركة : [ 8  ]
قديم 09-15-2014
منار الملاك
عضو نشيط
رقم العضوية : 54634
تاريخ التسجيل : Sep 2014
عدد المشاركات : 42
قوة السمعة : 0

منار الملاك has a spectacular aura aboutمنار الملاك has a spectacular aura aboutمنار الملاك has a spectacular aura about
غير متواجد
 
Thumbs down تحضير درس "زحف عربي ظافر"للسنة 2 ثانوي

رؼرٌف انشبػر أثً رًبو :
أَرٌ طَڄّخځ010 - 066 ىـ / 623 - 621 ځ
ىٌ كزْذ رن أًّ رن حٿلخٍع حٿ4خثِ ، أكي أڃَحء حٿزْخڅ ، ًٿي رـخٓڂ ، ڃن ۇٴٍَ كٌٍحڅ رٌٍّٔش ؛ ًىِ ۇٴَّش ۇٴَد
ىڃ٘وٴ ,ڀَ 3َّوٴ 3زَّش ، ًًٿٺ نلٌ ٓنش 574ځ حٿڄٌحٳوٴ ٿـ 062 ىـ ، ًۇٴْپ 621 ځ حٿڄٌحٳوٴ ٿـ 066ىـ.
ٍكپ أرٌ طڄخځ اٿَ ڃَٜ ًحٓظيٴيڃو حٿڄ.ظٜڂ اٿَ رٰيحى ٳؤؿخُه ًۇٴيڃو ,ڀَ ٗ.َحء ًۇٴظو ٳؤۇٴخځ ٳِ حٿ.َحاٴ ػڂ ًٿِ رَّي
حٿڄٌٛپ ٳڀڂ ّظڂ ٓنظْن كظَ طٌٳِ ريخ.
ٻخڅ أٓڄَ، 3ٌّالً، ٳْٜلخً، كڀٌ حٿټالځ، ٳْو طڄظڄش َّْٔس، ّلٴ6 أٍر.ش ,َ٘ أٿٲ أٍؿٌُس ڃن أٍحؿِْ حٿ.َد ٯَْ
حٿيٴٜخثي ًحٿڄيٴخ3ْ٪.
ٳِ ٗ.َه ۇٴٌس ًؿِحٿش ، ًحهظڀٲ ٳِ حٿظٴ0ْپ رْنو ًرْن حٿڄظنزِ ًحٿزلظَُ ، ٿو طٜخنْٲ،
ڃنيخ: ٳلٌٽ حٿ٘.َحء، ًىٌّحڅ حٿلڄخٓش، ًڃوظخٍ أٗ.خٍ حٿيٴزخثپ ، ًنيٴخثٞ ؿََّ ًحأله4پ، نُِٔذَ اٿْو ًٿ.ڀو ٿألٛڄ.ِ
ٻڄخ ٍَّ حٿڄْڄنِ
ًًىذ أكي حٿزخكؼْن اٿَ أڅ ًحٿي أرِ طڄخځ ٻخڅ نَٜحنْخً ّٔڄَ ػخىًّ، أً ػٌْىًّ ،
ًحٓظزيٽ حالرن ىٌح حالٓڂ ٳـ.ڀو أًٓخً ر.ي ح,ظنخۇٴو حإلٓالځ ًًٛپ نٔزو ريٴزْڀش 3ِء، ًٻخڅ أرٌه هڄخٍحً ٳِ ىڃ٘وٴ
ً,ڄپ ىٌ كخثټخً ٳْيخ ػڂَ حنظيٴپ اٿَ كڄٚ ًريأ ريخ كْخطو حٿ٘.َّش.
ًٳِ أهزخٍ أرِ طڄخځ ٿڀٌٜٿِ : أنو ٻخڅ أؿٖ حٿٌٜص ّٜ4لذ ٍحًّش ٿو كٔن حٿٌٜص ٳْن٘ي ٗ.َه رْن ّيُ حٿوڀٴخء
ًحألڃَحء
يُبسجخ انقظٍذح :
ٻظذ أرٌ طڄخځ ىٌه حٿيٴْٜيس ر.ي حٿنَٜ حٿٌُ كيٴيٴو حٿوڀْٴش حٿ.زخِٓ حٿڄ.ظٜڂ كْنڄخ ٳظق ,ڄٌٍّش ڃٔيٴ2 ٍأّ
حإلڃزَح3ٌٍ حٿًَڃخنِ طٌْٳپ ، ً ٻخنض ىٌه حٿڄ.َٻش رڄؼخرش ٍى ,ڀَ ح,ظيحء اڃزَح3ٌٍ حٿًَځ ,ڀَ رڀيس ُر4َس حٿ.َرْش،
حٿظِ ,خع ٳْيخ حٿًَځ ٳٔخىح ًۇٴظال ً طيڃَْح، ً حنظيٴخڃخ ٿڄخ كپ رظڀٺ حٿڄَأس حٿ.َرْش كْنڄخ ح,ظيٍ ,ڀْيخ ٳِ حٿٔـٌڅ
حٿًَڃخنْش، ٳيظٴض ڃٔظنـيس ))ًحڃ.ظٜڄخه!((... ٓوَ حٿـنٌى ريظخٳيخ ًط.ـزٌح ٻْٲ ّٔظ4ْ٪ حٿڄ.ظٜڂ أڅ ّٔڄ.يخ، رپ
ٻْٲ ّيٴٌٍ ,ڀَ حٿلٌٜڅ حٿڄنْ.ش الڃزَح3ٌّش 8,ْڄش طي,َ ًٍڃخ، ًٿڄخ ٓڄ٪ حٿوڀْٴش حٿڄ.ظٜڂ ر٘ؤڅ حٿڄَأس ۇٴخٽ ۇٴٌٿظو
حٿ٘يَْس : ًحهلل ٓطْنيڂ رـْٖ أًٿو ,نيىڂ ًآهَه ,نيُ . ٿټن حٿڄنـڄْن كًٌٍح حٿوڀْٴش ڃن حٿيِّڄش اڅ ڃ.َّٓ َ0خ ،
ًۇٴخٿٌح أنو ّظٌؿذ ,ڀْو حالنظ8خٍ اٿَ ُڃن ن0ؾ حٿظْن ًحٿ.نذ، ٿټنو حٿڄ.ظٜڂ ٿڂ ّئڃن رظنـْڄيڂ، ًآڃن رظيٴيّڂ حألٓزخد
ڃن أؿپ حٿنَٜ ، ٻڄخ ,ڀڄنخ حهلل .. ًڃ0َ اٿَ حٿلٌٜڅ ٳخٻظٔق أنيٴَس، ًحطـو اٿَ ,ڄٌٍّّش ٳيٹ ۇٴال,يخ ًىِځ ؿْ٘يخ
، ًكٍَ طڀٺ حٿڄَأس حٿ.َرْش . ٳنَ8ـَڂَ أرٌ طڄخځ ىٌه حٿيٴْٜيس ًۇٴي ٗيي حٿڄ.َٻش حٿٴخٛڀش.
ًٳِ حٿيٴْٜيس ٓوَّش ڃن حٿڄنـڄْڄْن، كْنڄخ كًٌٍح حٿڄ.ظٜڂ ڃن ٳظق ,ڄٌٍّش، ًطؤٻْي ۇٴخ, ٪3ڀَ أڅ ۇٴٌس حٿلَد ىِ
ًكيىخ حٿلي حٿٴخٛپ ٿظليٴْوٴ حٿنَٜ.
أثري رطٍذي انهغىي:
*إَجبء : اهزخٍح )ڃن أنزؤ ّنزت انزخء أُ حهزَ ّوزَ اهزخٍح(
*انذذ : حٿٴٜپ *انظفبئخ : ؿڄ٪ ٛٴْلش ًىِ حٿليّيس ًحٿڄيٴٌٜى ىنخ حٿٌْٔٱ
*األرٌت : ؿڄ٪ ٍّزش : حٿ8ن * . شهت األريبح : حٿَڃخف ٍإٓيخ طڀڄ٪ ڃؼپ حٿ٘يذ
*انخًٍسٍٍ : ڃؼنَ حٿوڄْْ ًىٌ حٿـْٖ ؛ ًٓڄِ هڄْٔخ ألنو ّنيٴٔڂ ,ڀَ هڄٔش أۇٴٔخځ
*انسجؼخ انشهت : ىِ حٿټٌحٻذ حٿْٔخٍس حٿٔز.ش؛ ًىِ ,ني حٿ.َد : )4,خٍى ، حٿِىَس ، حٿ٘ڄْ ، حٿيٴڄَ ، حٿڄَّن ،
حٿڄ٘ظَُ ، ُكپ(
*رخرّطب : ٻٌرخ * . َجغ : ٗـَ ٛڀذ ّظوٌ ڃنو حٿيٴِّٔ .
*غرة :ٗـَ ٍهٌ ّنزض ,ڀَ ٗخ3ت حٿنيَ * . يجفهخ ػُهٍ :ڃن حٿٴ.پ أؿٴپ رڄ.نَ أَٓ9 ، ًحٿڄيٴٌٜى أڅ حألّخځ
ٓظټ٘ٲ ,ن ,ـخثذ رَٔ,ش
*دهٍبء : ٻخٍػش * . دُفّال : حٿنخۇٴش حٿظِ حڃظأل َٟ,يخ رخٿڀزن حٿڄٌۇٴ٪ حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ - /http://ency-education.weebly.com
3
اكزشبف يؼطٍبد انُض :
-َّڃِ حٿْٔٲ ٿڀيٴٌس ، ًّيٴٜي رخٿټظذ حٿظڄخثڂ
-ٳ0ّپ أرٌ طڄخځ حٿْٔٲ ,ن حٿټظذ ٳِ ڃـخٽ حٿلَد
-,يٴي حٿ٘خ,َ ڃٌحُنش رْن أىًحص حٿيٴظخٽ حٿظِ طليٴوٴ حٿنَٜ ًرْن ڃِح,ڂ حٿڄنـڄْن حٿظِ طؼز2 حٿيڄڂ ، ٳؤڃخ أىًحص حٿيٴظخٽ
ٻخٿَڃخف ڃؼال طئىُ ىًٍىخ حٿٴ.ّخٽ ٳِ حٿڄ.َٻش رڀڄ.خنيخ ًكَٻظيخ ًطؤػَىخ ,ڀَ حٿڄلخٍرْن ، ًأڃخ حٿظنـْڂ ٳال ۇٴْڄش ٿو ،
اً أػزض ٳ٘ڀو ٳِ طليٴْوٴ حٿنَٜ ًىٌ حٿٌُ ُ,ڂ أڅ حٿيِّڄش ٓظڀلوٴ رـْٖ حٿڄٔڀڄْن اڅ ڃ0َ ٿظٌه اٿَ حٿڄ.َٻش ٿټن
حٿڄٔڀڄْن حنظًَٜح رٴ0پ ڃ0ْيڂ
-ًۇٴٲ حٿ٘خ,َ ڃن أۇٴٌحٽ حٿڄنـڄْن ڃٌۇٴٲ حٿٔخهَ حٿڄٔظيِة ريڂ حٿڄظليُ ٿيڂ أڅ ّؤطٌح رخٿليٴْيٴش ۇٴزپ ًۇٴٌ,يخ
-,الۇٴش حٿڄنـڄْن رؤهزخٍ حٿنخّ ىِ حٿِّٲ ًحٿټٌد ,ڀْيڂ، ًاكزخ, 1ِحثڄيڂ
-ۇٴْڄش حٿٴظق أنو ٳظق 8,ْڂ، ًحٿيٿْپ ,ڀَ 8,ڄظو أڅّ حٿ٘.َ ًحٿنؼَ ّ.ـِ ,ن حٿٌٳخء رليٴو ًًٛٴو
-حٿڄيٴٌٜى رٴظق حٿٴظٌف ىٌ حٿٴظق حٿ8.ْڂ حٿٌُ ال ن8َْ ٿو
-حنيِځ ٿًَځ َٗ ىِّڄش ، ًأٿلوٴ حٿيڃخٍ رڄيّنظيڂ ٳخٓظٌك٘ض ٓخكظيخ ًڃْيحنيخ، ًأٻڀظيخ حٿنَْحڅ ڃن ٻپ ؿخنذ ، ٳٰيص
ًٿْڀش
-حٿڄوخ3ـَذُ حٿوڀْٴش حٿڄ.ظٜڂ ، حٿٌُ ٻخڅ ىًٍه ٳِ حٿڄ.َٻش أنو ٻخڅ ۇٴٌّخ ٛڀزخ ۇٴخى حٿـْٖ ٿڀنَٜ رٴ0پ حهلل
يُبقشخ يؼطٍبد انُض :
-ريأ حٿ٘خ,َ ۇٴْٜيطو رلټڄش ّڄـي ٳْيخ حٿْٔٲ ًّٔوَ ڃن حٿڄنـڄْن
-حٿظنـْڂ ىٌ ,ڀڂ حٿظنزئ حٿْٰزِ. ن٘ؤ ٳِ رالى ڃخرْن حٿنيَّن ر٘ڄخٽ حٿ.َحاٴ .ًٻخڅ ّ.نِ رخٿ4خٿ٪ ٿڀظ.َٱ ,پ أڃٌٍ
ڃٔظيٴزڀِ. ًڃخٍّ حٿٌٔڃٌَّڅ ًحٿزخرڀٌْڅ ٳن حٿظنـْڂ ڃن هالٽ ڃَحۇٴزش حٿ٘ڄْ ًحٿيٴڄَ ًحٿنـٌځ ًحٿڄٌنزخص ًأۇٴٌحّ ۇٴِف
ٿڀظنزئ رخألًرجش ًحٿڄلخْٛپ ًحٿلًَد. ًٳِ ٓنش 0222 اٴ.ځ. أٛزق ٿيُ حٿزخرڀْْن ًحٌٍّْٓٗن ڃـڄٌ,ش ىالثپ نـڄْش
ٿڀيٴْخّ حٿظنزئُ ,ڀْيخ. ٳليىًح ڃن هالٿيخ حألّخځ حٿْٔجش حٿ4خٿ٪ ًأّخځ حٿٔ.ي
ڃټخنش حٿظنـْڂ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ، رْن ڃئڃن رو ٿ.0ٲ نٴٔو ًٻؼَس ىڄو ، ًرْن ڃنټَ ٿو ، ,ڀڄخ أنو أٻؼَ حنظ٘خٍح ٳِ حٿزڀيحڅ
حٿٴيٴَْس ًحٿڄظوڀٴش
-أ,ڀپ طلڀْپ حٿٴټَس ً,ڄيٴيخ، رخ,ظڄخى حٿوْخٽ ) حٿٌٍٜ حٿزْخنْش( ًحٿ.خ3ٴش حٿيٴٌّش
-ٓزذ ًځ حٿوَحٳخص ًحٿنٴٌٍ ڃنيخ أنيخ أٟخٿْپ طز.ي حإلنٔخڅ ,ن حٿلوٴ ًحٿليٴْيٴش ًڃن ػڂ ٳيِ ڃي,خس اٿَ حٿظوڀٲ
ًحٿَؿٌ9 اٿَ حٿٌٍحء څ ًحٿٴ٘پ حٿٌٍّ٪
-ّ.ټْ حٿنٚ ر.ٞ ڃ8خىَ حٿزْجش حٿٴټَّش ًحٿڄخىّش الْٓڄخ طڀٺ حٿظِ طڄؼڀض ٳِ ٟ.ٲ حٿٌحُ9 حٿيّنِ ًحإلّڄخڅ
رخٿوَحٳخص ًحٿوٌٱ ڃنيخ، ٻڄخ ًٍى ٳِ حٿزْض حٿٔخر٪
أفكبر انُض األسبسٍخ هً :
-1طڄـْي حٿيٴٌس ًحٿٔوَّش ڃن حٿڄنـڄْن )ڃن حٿزْض 0 اٿَ 6 (
-2ط8.ْڂ حٿٴظق ًحٿٴَف رخٿنَٜ )ڃن حٿزْض 7 اٿَ 00(
-3طٌَّٜ حٿيڃخٍ ًحٿلَّوٴ حٿٌُ هڀٴظو حٿڄ.َٻش ٳِ ,ڄٌٍّش )ڃن حٿزْض00 اٿَ 01(
انظىر انجٍبٍَخ فً انُض :
انجٍذ األول : حٿْٔٲ أٛياٴ انزخءً: حٓظ.خٍس ڃټنْش كٌٱ حٿڄ٘زو رو ًىٌ" حإلنٔخڅ" ، ًأريٴَ ,ڀَ ٛٴش ڃن ٛٴخطو ًىِ
حٿٜياٴ ٳِ حإلنزخء ، أػَىخ ىٌ طٌْٟق ڃ.نَ حٿنَٜ ال ّټٌڅ اال رخٿْٔٲ ٳِ ڃْيحڅ حٿڄ.َٻش ، ًطيٴٌّش ىٌح حٿڄ.نَ ٳِ
نٴْ حٿيٴخٍة
انجٍذ انثبنث : ٗزو حٿَڃخف رخٿ٘يذ حٿالڃ.ش حٿظِ ط8يَ ٳِ حٿٔڄخء ، ًًؿو حٿ٘زو رْنيڄخ ىٌ حٿڀڄ.خڅ ، ًأىحس حٿظ٘زْو
ڃلًٌٳش ، ٳيٌ ط٘زْو ڃٴٜپ ڃئٻي
يالدظخ :
,نيڃخ طٌٻَ أىحس حٿظ٘زْو ّٔڄَ ڃَٓال، ً,ني كٌٳيخ ّٔڄَ ڃئٻيح ، ً,نيڃخ ٌّٻَ ًؿو حٿ٘زو ّٔڄَ ڃٴٜال ، ً,نيڃخ
ّلٌٱ ّٔڄَ ڃـڄال حٿڄٌۇٴ٪ حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ - /http://ency-education.weebly.com
4
رذذٌذ ثُبء انُض:
-حٿَٰٝ ڃن حالٓظٴيخځ ٳِ حٿزْض حٿَحر٪ ىٌ:حٿٔوَّش ڃن حٿڄنـڄْن ًحالٓظيِحء ريڂ ، ًٓزذ طټَحٍه ىٌ طؤٻْي حإلنټخٍ
حٿ٘يّي ,ڀَ حٿڄنـڄْن ً,ڀَ طنـْڄيڂ
-طٌكِ ٻڀڄش ُ,ڄٌح ًٛخٯٌه ، رخٛ4نخ9 حٿٴټَس ً3زويخ ٿڀنخّ ڃن نٔؾ هْخالطيڂ
-حٓظڄي حٿ٘خ,َ ٌٍٛه ڃن حٿ4زْ.ش ، ًڃن ًحۇٴ٪ حٿلْخس ًحٿڄ.َٻش
-حٿنڄ2 حٿٰخٿذ ,ڀَ حٿنٚ ىٌ حٿٌٛٲ ًحٿَٔى ًحٿلـخؽ
-كـؾ حٿڄنـڄْن ًحىْش رخ3ڀش ال أٓخّ ٿيخ ڃن حٿٜلش ٳيِ ڃٔظڄيس ڃن نٔؾ حٿوْخٽ، أڃخ أىٿش حٿ٘خ,َ ٳڄن4يٴْش طٔظني
اٿَ حٿٌحۇٴ٪ ًحٿظـَرش، ًحٿظـَرش هَْ ىٿْپ ًرَىخڅ
رفذض االرسبق واالَسجبو :
حٓظ4خ9 حٿ٘خ,َ أڅ ّيٴْڂ ؿَٔح ٿْ.زَ ,ڀْو ڃن ٳټَس اٿَ ٳټَس ، ّٔڄَ ىٌح رخٿٌكيس حٿ0.ٌّش


  رقم المشاركة : [ 9  ]
قديم 09-16-2014
منار الملاك
عضو نشيط
رقم العضوية : 54634
تاريخ التسجيل : Sep 2014
عدد المشاركات : 42
قوة السمعة : 0

منار الملاك has a spectacular aura aboutمنار الملاك has a spectacular aura aboutمنار الملاك has a spectacular aura about
غير متواجد
 
Wink
شكراااااااا جزيلا على هذه الدروووووووس اله يعطيك صحة البدان و طوال العمر


توقيع منار الملاك
لا اله الا الله محمد رسول الله

يا غزة سامحيني، باغية نجيك، و شكون يديني !

فلسطين... أنا جزائرية و أعشقك حتى النخاع

 

   رقم المشاركة : [ 10  ]
قديم 09-21-2014
ilhem_girl
عضو نشيط
رقم العضوية : 54913
تاريخ التسجيل : Sep 2014
عدد المشاركات : 33
قوة السمعة : 0

ilhem_girl is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
رائع و شكرامواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التاريخ, الثانية, السنة, ثانوي, دروس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:58 AM.Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

 هل تبحث عن درس أو تحضير إختبار او فرض  تمارين أو بحوث !؟

اشترك في القائمة البريدية للتعليم نت عن طريق اضافة ايميلك في الحقل الموجود تحت